keskiviikko 20. tammikuuta 2016

P: Kuva kuvalta (version 3.0)

Kas niin. Ne havaintokuvat.

Otsikoin ”havaintokuvapostaukseni” viittaamalla anagrammeihin ja muihin leikkeihin. On huomautettava, että ne ”muut leikit” - sanaleikit - ovat tässä anagrammeja oleellisempia (mutta sana ”anagrammi” kuulosti otsikossa soinnikkaalta…) Ei anagramminkaan käsite täysin turha ole - etenkään sen johdosta, että se viittaa luovaan ja osallistuvaan (l. tulkitsevaan) tarkasteluun.

Sanaleikkeihin liittyvä tulkinta on vähän kuin ristikon ratkomista tai puuttuvien kohtien täyttelyä käytettävissä olevan tulkintakompetenssin avulla (eli käytettävissä olevia tulkintamalleja ja vastausvaihtoehtoja sovitellen). Tällöin se, millä puuttuvat kohdat täytetään, millä perusteella ne täytetään tai "kuinka pisteet yhdistellään", kertoo enemmän tulkinnassa käytetystä tulkintakompetenssista kuin tulkinnan kohteesta. (Tilanne on siis vähän kuten mustetahratesteissä.)

Oleellista tässä on
a)     se, millaista tulkintakompetenssia kirjainten ja kirjainyhdistelmien tiedetään puhuttelevan, eli millaista mielen sisältöä kuvantekijät - pelkistän tulkinnan kohteen tässä "kuvaksi" - tarkoituksella triggeröivät ja yhdistelevät, ja
b)     että ne tekevät sen subliminaalisti, siis että triggeröityminen on tiedostamatonta ja tulkinnat useimmiten alitajuisia. [Subliminaalista viestinnästä voidaan puhua mm. syystä, että viestintä tapahtuu teaserissä suurelta osin hyvin epäsuorasti ja hyvin nopeasti, siis tietoista tiedostamista nopeammin. Saadakseen teaserista näkyville ne kuvat, jotka olen poiminut, se on käytävä läpi kuva kuvalta.]

* * *

Olisi ihanaa, jos käytettävissäni olisi runsaasti lähdekirjallisuutta. Valitettavasti 1970-luvulla Yhdysvalloissa lupaavasti alkanut subliminaalin viestinnän akateeminen tutkimus tukahdutettiin ja marginalisoitiin kuitenkin alkuunsa. Se ei siis päässyt kehittymään omaksi tieteenalakseen, joka tähän päivään tultaessa olisi jo edistynyt huimasti. Näin ollen "tavallisten ihmisten" käytettävissä oleva yleinen ja julkinen tieto subliminaalista viestinnästä ja subliminaaleista tekniikoista on monella tavalla yhä alkutekijöissään, ja sen status pätevänä tietona on kiistetty, jopa kielletty.

Subliminaalien sisältöjen tulkitseminen ilman yleisesti tunnustettuja tieteellisiä teorioita ja tieteen päteviksi kvalifioimia menetelmiä edellyttää niin "vapaata ja luovaa" tulkintaa, että ”kova tiede” nauraa sellaiselle, eikä hyväksy tuloksia muuna kuin huvittavana viihteenä tai naurettavana hölynpölynä, jopa suoranaisena hulluutena – ellei kyse ole subjektiiviseksi leimatusta tutkimuksesta, kuten taiteentutkimuksesta, jossa on tarkoituskin kartoittaa kokijan omia yksityisiä havaintoja, sellaisia, joista ei millään muotoa voi syyttää tulkinnan kohdetta. ("It's not in the picture; it's in your own head...")

[Olisi nimittäin katastrofi, jos voitaisiin todistetusti ja vakavasti otettavasti - legitiimisti - väittää, että media manipuloi vastaanottajiaan tarkoituksella subliminaalisti, ja osoittaa, millaisin menetelmin, motiivein ja sisällöin tämä tehdään ja mikä vaikutus tai päämäärä sillä on. Mutta ”vakavasti otettavuus” merkitsee länsimaisessa sivistyksessä aina ”tieteellistä pätevyyttä”. Sitä subliminaalien tutkimuksella ei ole; on erittäin keskeistä kontrolloida sitä, mitä ”tieteen” piiriin hyväksytään. Tieteellisenä pidetystä tulee yleisesti tiedettyä ja tunnustettua, sellaista tietoa, johon voi perustaa pätevinä pidettyjä argumentteja ja jolla "muuttaa maailmaa"... (Tästä olisi helppoa liukua foucaultlaiseen diskurssien problematiikkaan: kiistelyyn ja taisteluun siitä, kenen tieto on "pätevintä"... BTW, mitä tulee em. kontrolloimiseen - 'mikä on tiedettä ja mikä ei' -, sehän siis tapahtuu ennen kaikkea tieteenfilosofian kautta: sen kautta, millainen tieteenfilosofia/millaiset tieteenfilosofiat tieteentekemistä hallitsevat. Kyse ei siis ole siitä, että kukaan valtavirtatieteilijä välttämättä jättäisi tahallaan huomioimatta "tieteellisesti relevantin" - vaikka toki tiedepoliittisiin taisteluihin varmasti mahtuu tapauksia moneen lähtöön. Sublminilaajea tutkinut tohtori Wilson Bryan Keykin vainottiin ulos tiedeyhteisöstään.) Tieteellisen pätevyyden vaatimus on tietenkin itsessään hyvä asia, ja se olisi itsestäänselvyys, ellei ”tieteellisyydellä” olisi enemmän tekemistä vallan ja politiikan kuin totuuden tavoittelun kanssa. Se, mitä ihmisille tarjoillaan tieteenä, on yleensä valtavirtatiedettä - jonka suhde tieteeseen on siis samanlaatuinen kuin populaarikulttuurin suhde korkeakulttuuriin tai kulttuuriin yleensä -, ja osa siitä varsin huteraa huttua. Toisin sanoen asioista tiedetään huomattavasti enemmän ja paremmin kuin maallikoille kerrotaan – ajatellaanpa vaikka subliminaalia viestintää.]

Ei siis riitä, ettei henkilöllä ole käytettävissään kunnollisia tutkimusvälineitä: teorioita ja menetelmiä. Tämän lisäksi myös hänen rohkeutensa tai kyvykkyytensä tarkastella "kätkettyä" on lamaannutettu; perussettiä lienee, että subliminaaleja vakavissaan tarkasteleva saatetaan epäilemään omaa havaintokykyään, vähintään älyllistä kyvykkyyttään mutta todennäköisesti myös mielenterveyttään. Tämän sai tuta edellä mainittu tohtori Wilson Bryan Key, alan pioneeri, joka pääsi subliminaalien jäljille vahingossa (aivan kuten esimerkiksi Jonathan Adampants).

Tästä, subliminaalien tekniikoiden (aka perceptual tricks) käyttämisestä, voi päätellä, että subliminaalista viestinnästä on olemassa pätevää tutkimustietoa. Se on vain salaista.

Tästä huolimatta se, mitä subliminaalin vaikuttamisen suhteen ei voida salata, on kokijan oma havainto-/kokemustodellisuus*. Sitä Bryan Keykin suosittelee tarkastelemaan ja käyttämään.

Try to relax. How does [e.g the picture] make you feel?

Now become critical. Check every detail. In any serious study of media, it is vital to accept nothing at face value. Whenever reason tells you something is unimportant, look or listen even more critically [sillä ihminen on ehdollistettu olemaan huomaamatta, minkä "back-up -ohjelmointina" hänet on opetettu vähättelemään havaintojaan]. In human perception, the content of the unimportant often becomes of greatest significance. The apparently important is often mere decoration. [Wilson Bryan Key 1980, 11.]

(Tätä menetelmää voinee kuvailla myös niin, että ensin assosioidaan ja tunnelmoidaan vapaasti, minkä jälkeen tarkastellaan "löydöksiä" ja niiden mahdollisia yhteyksiä assosioinnin kohteeseen [sillä mielihän myös projisoi, ei ainoastaan triggeröidy. (Vaikka toki: myös projisoimista käytetään osana triggeröinnillä manipuloimista. Tämä kuitenkin "lisää kierroksia" käsiteltävään teemaan, eli nostaa tarkasteltavan aihepiirin laadullisesti toiselle, hieman hienovaraisemmalle ja mutkikkaammalle tasolle, joten jätämme sen pohtimisen tässä toistaiseksi rauhaan.)])

[*Se, mitä ihmisen kokemustodellisuudelle - hänen kyvylleen tarkastella havaintojaan ja luottamukselleen havaintojensa paikkansapitävyydestä - kuitenkin voidaan tehdä, on sabotoida sitä: häiritä ja manipuloida. Siksi peliin kuuluu, ettei maallikolle saisi alun alkaenkaan kehittyä luottamusta omaan havaintotodellisuuteensa saati arvostelukykyynsä (mikä - siis luottamus havaintotodellisuuteensa ja arvostelukyvyn kehittyminen - edellyttää henkilökohtaista auktoriteettia, mistä syystä myös sen sabotoiminen on oleellista- Tästä Alice Miller kirjoittaa paljon.)

Tavat, joilla tätä sabotointia harjoitetaan, tiivistynevät lopulta yhden käsitteen alle: mielenhallinta. Se on siinä määrin kehittynyttä ja läpitunkevaa, että nekin ihmiset, jotka kuvittelevat luottavansa omaan järkeensä, luottavatkin oikeastaan vain omaksumaansa sapluunaan [l. omaksumaansa "logiikkaan" eli tapoihin tehdä johtopäätelmiä, puhumattakaan niistä premisseistä, joille johtopäätelmät on opetettu perustamaan. Tavallaan jo edellä mainittu tohtori Key toteaa tämän muistuttaessaan: "[w]henever reason tells you something is unimportant, look or listen even more critically". Ajatuksenkulku  ja ajattelun sisällöt kertovat yleensä enemmän siitä tulkintakompetenssista, joka ihmiselle on "syötetty", kuin ihmisen "omasta" saati "persoonallisesta" ajatus- tai kokemusmaailmasta. Skeemat ovat kaiken havainnoimisen ja kognitiivisen työstämisen perusta, ja jos ne - skeemat - ovat manipuloituja, koko havaintomaailmamme on.] Mielenhallinasta vapautuminen tapahtuu aste asteelta, ja edellyttää paradigman - paradigmojen - ylittämistä ja vaihtamista. Tarkasteluperspektiivin - sen suhteen mitä mielenhalllinta on - tulisi siis olla huikeasti laajempi kuin edes salaliittoteoreetikkojen keskuudessa on totuttu ajattelemaan; koko ihmiskunnan historian ylittävä ja ohittava...

Niin kauan kuin ihmisellä on sellainen pikkujutska kuin alitajunta, hän elää sellaisen mielenhallinnan alaisuudessa, joka häiritsee hänen käsitystään ja kokemustaan todellisuudesta: siitä, mikä on totta ja todellista. (Tästä voi päätellä jotain siitä, kuinka kaukana jopa "tiedostavat ihmiset" ovat oikeasta tiedostavuudesta, ja kuinka mahdotonta ihmiselle on nykytilassaan tulla tietoiseksi muutoin kuin hyvin vähäisin askelin [siksi Adampantskin toteaa: "You can't be told [about what's real]", ja kuvailee, että vaikka maallikko pääsisi keskustelemaan esimerkiksi valaistuneen Illuminati-mestarin kanssa, jolta saisi vastaukset kaikkeen mitä ikinä keksisi kysyä, keskustelu ei lisäisi maallikon ymmärrystä piirun vertaa.] Tiedostaminen voi siis kehittyä niin vähäisin askelin, että oleellisempaa ihmiselle on saada muutettua tilaansa kuin tiedostamisen astettaan; tiedostavuus tulee olemaan luonnollinen seuraus tilassa tapahtuvasta muutoksesta.

* * *

[Pieni hengästynyt pähkinä kuoressaan; pureskelkoon ken voi:

"Alan ihmiset" puhuvat tietoisuuden kehittymisen yhteydessä DNA:n aktivoitumisesta: DNA ja chkarajärjestelmä ovat kytköksissä toisiinsa, ja kukin DNA-säie vastaa kutakin "chkaratietoisuutta". Kaksisäikeinen DNA kertoo siis siitä, että perusihminen toimii nykytilassaan kahden ensimmäisen chakrakeskuksen eli chakratietoisuuden kautta, niiden hallitsemana ja ohjaamana. Siksi hän on niin materialistinen ja primitiivinen ajattelussaan, kokemisessaan ja havaitsemisessaan (myös koskien kaikkea henkevyyttä ja hengellisyyttä; ns. new age -liikehdinnällä on hyvin vähän tekemistä oikean tiedostamisen kanssa. It's a hijacked way to express "human spirituality" in order to control it.) Suuri salaisuus on ollut, että ns. "junk DNA" on tarkoituksella rikottua DNA:ta, joka aikoinaan - silloin kun ihmisen genetiikkaa manipuloitiin, mikä tietämys kuuluu ihmiskunnan salattuna pidettyyn historiaan - "tyhmensi" ihmisen - ihmiskunnan (mistä myös mytologioiden tuntema tarina "lankeemuksesta" kertoo).

Näin ollen tiedostaminen - tietoisuuden kehittyminen - tarkoittaa DNA-rakenteen asteittaista eheytymistä. Toisin sanoen  mikään määrä "älyllistä tiedostamista" ei vie yhtään lähemmäs valaistumista. Paradigman vaihdos on välttämättömyys.

(Tässä prosessissa auttaa Maan värähtelytaajuuden kohoaminen, mikä kuulemma on väistämätön evoluutio: värähtelytaajuus tulee kohoamaan.  "Family of Darkness" on kuitenkin tehnyt parhaansa yrittääkseen hidastaa tätä prosessia tai jopa estääkseen sen kokonaan - mm. manipuloimalla aikajanoja luomalla esim. paralleelitodellisuuksia... [Esimerkiksi TV -sarja Fringe käsittelee tätäkin teemaa, tai itseasiassa juuri tämä on sarjan keskeisin juoni: "Family of Darknesin" kannalta epäedulliset aikajanat halutaan häivyttää, ja "romahduttaa janat" yhdeksi, helposti hallittavaksi aikalinjaksi... Mielenkiintoista on, että Project Camelotin haastattelema musta maagi - Richard joku - kertoi, että tätä todella yritetään...] - sillä matala värähtelytaajuus, ihmisen "alhainen chkaratietoisuus", on ehto Illuminatin hallintavallalle. Tiedostavaa ihmistä ei nimittäin voi hallita, koska häntä ei voida manipuloida eikä kontrolloida, ja koska hän tuntee itsensä: ihminen on alkuperäisesti olento, jolla on 12-säikeinen DNA. (Wow!)

Tämä potentia on tehnyt ihmisestä ihanteellisen "omistuskohteen" ja "käyttöesineen"; mitä pattereita ja "kirjastokortteja"! (myös geeniperimänsä takia; kerrotaan, että ihminen on kokeilu, johon monet ekstraterrestriaalirodut ovat antaneet geneettisen panoksensa, ikään kuin "pankkitalletuksena"). "Kontrolli-isäntiemme" kannalta on kuitenkin kinkkistä, ettei ihmisen potentiaalisiin resursseihin voi päästä käsiksi ilman korkeavärähteistä tilaa, "rakkaustaajuutta". Vastaa se "avaa koodilukitukset". Siksi ihmiset ja Maa -planeetta ovat ikään kuin karanteenissa ("control grid" on keskeinen käsite [johon viitataan myös Matrix -elokuvassa; Simon Parkes huomauttaa, että Maan energiakenttiä kontrolloiva verkosto vilautetaan keskimmäisessä Matrix -elokuvassa, tilanteessa,  jossa Neo vierailee avaimentekijän luona]), tyyliin: 'jos emme me saa hyötyä niin sitä ei taatusti saa kukaan muukaan!'. "Alennetun ihmiskunnan" historian voinee tiivistää kontrolli-isäntien yrityksiksi "avata koodilukko" ja päästä käsiksi mittaamattoman arvokkaisiin energia- ja tietovarantoihin... (Kenties legenda Pyhästä Graalin maljasta kertoo juuri tästä...) Koska yritys on tuomittu epäonnistumaan jo "koodilukon" luonteen takia, on kiertoteiden kehittelypaja sauhunnut kuumana.

Näin siis kerrotaan.

[Mitä tulee "kehittelypajaan ja kiertoteihin": Arizona Wilder kuvailee, että väistämätön värähtelytaajuuden kohoaminen on luonut kontrolli-isännille ongelman ja avannut ihmiskunnalle ikkunan - mutta että kontrolli-isännät oppivat tulemaan toimeen kohonneen värähtelytaajuuden kanssa. Olen alkanut pitää BDSM -suuntausta osana tätä "toimeentulemista", mm. syystä, että se käyttää "vapaan tahdon" porsaanreikää: orja haluaa olla alistettu ja "rakastaa" isäntäänsä; BDSM-orja on ihminen, jonka seksuaalinen psykodynamiikka - ja siten intensiivinen seksuaalienergia - on valjastettu isännän käyttöön, eikä orja kykene edes haluamaan muutosta tilanteeseen. (Tämän lisäksi BDSM on ymmärrettävä laajemmin: kulttuureja lävistävänä psykodynamiikkana, jonka tunnusmerkkinä on hierarkkinen alistussuhdejärjestelmä. rankaisu- ja palkitsemisjärjestelmineen.) Vasta "suurempi euforia" voinee vaikuttaa orjan haluun: se, että orja saa kokea jotain vieläkin mullistavampaa ja tyydyttävämpää: rakkauden, ja ennen kaikkea sen, miltä tuntuu kytkeä seksuaalienergia siihen "korkeavärähteiseen multidimensionaaliseen virtaan", johon se tosiasiassa kuuluu ja jota se tosiasiassa ilmentää.

Marciniakin kirjat ovat kuitenkin optimistisia: ihmiskunta tulee, kuulemma, opastamaan kontrolli-isäntiään siinä, mitä Rakkaus ja rakastaminen ovat, samalla, kun korkeavärähteinen tila pakottaa kontrolli-isännät lopulta "muuttamaan ruokailutottumuksiaan", ja pakottaa heidät ottamaan hyötynsä rakkaustaajuudesta. Tällainen hyötysuhde ei, kuulemma, vahingoita ihmiskuntaa, mitä nykyinen "energialypsy" tekee, pahasti. (Ne isännät, jotka eivät tähän muutokseen kykene tai ole vielä valmiita/halukkaita, jättävät Maan.)]

Mutta olin sanomassa: "kaksisäikeisyyden tilassa pitäminen" on keskeisin syy siihen, miksi ihmisen seksuaalienergia halutaan pitää "matalataajuisena", ja ihminen ehdollistetaan toteuttamaan seksuaalisuuttaan 'through low vibrational acts'. (Tähän sisältyy myös hyvin viattomia seksin harjoittamisen muotoja, kuten seksin harjoittaminen pelkässä lisääntymistarkoituksessa, mikä on erittäin materialistinen harjoitusmuoto.)

Tästä väitteestä voi päätellä erään toisen väitteen: "korkeavärähteisemmät" seksuaalisuuden harjoittamistavat eheyttävät ihmisen DNA:ta... Seksi voi todellakin olla "portti taivaaseen" ja tietoisuuden kehittymiseen...=)  Marciniakin kirjallisuuden mukaan "seksi-chakra" on alkuperäiseen tilaansa jätetty chakra, ja juuri siksi sitä voi ja pitää käyttää "porttina".

[Tämäkin asia on kontrolli-isännille hyvin tyypillisellä tavalla otettu haltuun new age -liikkeessä. Kuuntelin kerran erään naisen luentoa henkisestä kehittymisestä ja ihmisen yhteydestä henkisiin ulottuvuuksiin. Nainen oli vakuuttunut siitä, että seksuaalienergia on alhaista energiaa (ja siten liitti siihen, implisiittisesti, epäpyhän ja likaisen käsitteet). Niinpä naisen periaatteellinen teesi oli, että mikäli "henkiset mestarit" tai "henkinen yhteys" stimuloi seksuaalisia tuntemuksia, se on merkki "väärästä mestarista" tai "vääristyneestä yhteydestä". No, voihan se olla ("mestareita" kun on moneen lähtöön, ja esimerkiksi Illuminati on hyvin kiinnostunut seksuaalienergiasta, sen haltuunotosta ja manipuloinnista) - mutta ei missään tapauksessa per se.  Tähän juuri tabuilla pyritään; ne saavat ihmiset välttelemään perustavanlaatuisia totuuksia, ja yleensä vain siksi, että oikea asia on väännetty kieroon. Sen seurauksena sitten heitetään lapsi pesuveden mukana pois. (Vaihtoehtoisesti - mitä siis tulee new age -liikkeen tapaan suhtautua seksiin ja seksuaalisuuteen - saatetaan käsitellä kundaliinienergiaa, yleensä joogan tai vastaavan meditaation harjoittamisen yhteydessä, tai rajata seksuaalisuus parisuhdelokeroon ja puhua siitä, kuinka kaunista seksuaalinen kanssakäyminen voi olla... Mutta ottaen huomioon, kuinka keskeisestä energiasta - ilmiömaailmoineen - on kyse, aihepiiriä ei käytännössä käsitellä juuri lainkaan, eikä todellakaan sen ansaitsemalla ja vaatimalla tavalla. Tästäkin syystä "kontrolli-isäntien" on hyvin helppoa käyttää ihmisen seksuaalienergiaa hyväkseen, "without you realizing it", kuten Marciniak kirjallisuudessaan toteaa.)]

Näin olen, tähän mennessä, näitä puheita ja käsityksiä ymmärtänyt.)

Tiedostaminen todellakin edellyttää, kuten niin usein hoetaan, tietoisuuden kehittymistä - vaikka sitä ei yhtä usein ymmärretäkään, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Uusimmassa Indiana Jonesissa kuvataan mainiosti se, mitä todellinen tiedostaminen on ja mitä se aiheuttaa nykytilassaan olevalle ihmiselle: tiedonhaluinen tutkija, joka tarinan lopussa saa lopultakin tietää "kaiken", tuhoutuu kyvyttömyydessään vastaanottaa. (Informaatiotulva kuvataan aivan oikein valona.) Barbara Marciniakin kirjat puhuvat, kiinnostavaa kyllä, täsmälleen samasta asiasta: ihmisen nykyinen psykofyysinen olemuspuoli ei kestä sellaista valoa eli informaatiota, puhdasta tietämystä. Mikäli sitä halutaan lainkaan välittää ihmiselle  aiheuttamatta vakavia vahinkoja, it should be heavily tampered with love(frequency)... Se muuttaa paradigman - ja sen mukana vastaanottokyvyn - heti.)

We suffer from serious disability to perceive reality. Mutta eteenpäin, sano mummo lumessa; paradigma paradigmalta…

* * *

Onneksi lähteitä kuitenkin on. Parhaimmat tällä hetkellä tiedossani olevista ovat Wilson Bryan Keyn tuotanto, blogi nimeltä Subliminal manipulation, sekä osia Adampantsin luennoinneista, joita löytyy otsikoilla kuten The media using mind control and NLP on the unsuspecting contributor (erittäin hyvä: selkeä ja syvä), Sublimnal messages and Bono sekä Sexual subliminal programming. Myös Neil Sanders on hyvä nimi mainita: Your thoughts are not your own.

[Huomasin, muuten, Adampantsin luentoja etsiessäni, että niitä on myös otsikoitu tyyliin ”Luficerian Anti-Christ Cancerous Consciousness”. *facepalm* Ei ei ei, ei mitään ”antia”, eikä ”kristusta”…Ellei otsikoija ole triggeriä (”anti-christ”) hyödyntävä disinformaatikko, hän ei näytä vielä sisäistäneen Adampantsin näkemystä antikristuksen vastapoolista osana mainittua ”syöpätietoisuutta”, jolloin otsikko kutsuu esille juuri sitä rakennekeskeisyyttä, jota Adampants purkaa ja joka hänen mukaansa pitää ihmisen erossa "Luojatietoisuudesta" - jolloin otsikko siis häiritsee otsikoinnillaan sisällön ymmärrettävyyttä asettamalla sen virheelliseen kontekstiin.]

* * *

Aloitetaan. 

Edeltävään viitaten ei liene yhtään liioittelevaa tai vähättelevää sanoa, että heitän kaiken ”omasta päästäni”, eli tarkastelen sitä, mitä teaseri triggeröi.

Viittaan kuviin numeroilla, ja numerot annan kuvien esiintymisjärjestyksen perusteella.

Yleisluonnehdintana:

Kuvissa numeroilla 1.-6. on siis pelkkiä kirjaimia tai sanoja. (Emme kiinnitä huomiota mahdollisiin heijastuksiin.) Kuvassa numero 7. näemme miehen: Jamie Dornan Herra Greyn roolissa. Kuvissa 8.-14. on jälleen pelkkiä kirjaimia. (Emme edelleenkään kiinnitä huomiota mahdollisiin heijastuksiin.) Kuvissa 15.-17. em. mies pukeutuu naamioon. Kuvassa 18. on yksi sana.

Teaseri - jota edellä nimitin virheellisesti traileriksi - koostuu virkkeestä, jota limittävät kaksi tilannekuvausta: ruudelle muotoutuu ”Are you ready”, ennen kuin näemme kuvan miehestä. minkä jälkeen virke jatkuu: ”for something”, kunnes taas näemme miehen. Miehen jälleen kadottua näkyviltä esillä seisoo sana ”darker?”

* * *

”Are you ready” muotoutuu näkyville vaiheittain - vaikkakin hyvin nopeasti - kuvien 1.-6. aikana. 

Teaserin taktiikkana on leikitellä jokaisen ”kirjainruudun” suhteen korostamalla ja häivyttämällä kirjaimia siten, että ne muodostavat eri sisältöjä.

[Adampantsin  mukaan meidät on opetettu - alitajuisesti ohjelmoitu - tulkitsemaan tällaisia sisältöjä mm. sanaristikkoharrastuksen tai sarjakuvakerronnan kautta: tiedämme, että sanojen tai kuvien merkitykset voivat muodostua etu- ja takaperin, ylhäältä alas tai alhaalta ylös tai diagonaalisena sommitelmana tai vaikka ylösalaisin. Oleellista "sanaleikittelijöiden" kannalta on se tieto, että aivot välttelevät infokaaosta; ne pyrkivät muodostamaan merkityksiä kaikesta havaitusta.

Siksi kirjaimet ja sanat - esimerkiksi kirjaimet ja sanat - voidaan viskoa vaikka sikin sokin (ja usein subliminaali viesti muodostuukin näennäisesti epäloogisesta ja keskenään yhteenkuulumattomasta aineksesta, mikä on sen tapa kätkeytyä - katsokaapa tarkemmin vaikkapa aikakauslehtien kansia tai valtavirtamedian uutisointia: tapaa järestellä, yhdistellä ja esittää). Tietoinen mielemme ei välttämättä huomaa viestiä - etenkään, jos viestin sisältö on psykopatologisesti torjuttu, minkä varassa suuri osa subliminaalista viestinnästä lepää - mutta alitajuinen mielemme ymmärtää salamannopeasti (etenkin, kun subliminaalia lukemista yleensä ohjataan, esimerkiksi korostuksin, jotka, kuten todettua, alitajuinen mielemme kyllä huomaa ja ymmärtää mutta tietoinen mielemme ei).

Tässä "tajuamisessa" auttaa se, että kaukaa fiksuina "sanaleikittelijämme" ovat nimittäin jo ennakolta manipuloineet "merkitystenmuodostamiskykyämme ja -logiikkaamme" - eli ehdollistaneet tavan, jolla mielemme, etenkin tiedostamaton mielemme, "yhdistelee pisteet" -, jota sitten vain näppäilevät. Mitä hienovaraisempaa tämä on, sen huomaamattomammin kaikki tapahtuu. (Ja turha kuvitella, että epämääräisesti ja hämärästi jotakin tajuava osaisi kuvailla saati pätevästi perustella tapahtuneen: sen, mitä hänssä juuri tapahtui; sen, mitä hänelle juuri tehtiin.]

Kuvassa numero 1. näemme kirjaimet E, O, E ja Y. Kirjaimista jälkimmäinen E korostuu vahvimmin, O puolestaan heikoimmin.

Kuvassa numero 2. ensimmäinen E ja Y ovat korostuneet yhtä vahvoiksi, ja O tullut näkyvämmin esiin. Pimeydestä on ilmaantunut myös kirjain R, joka toistaiseksi on kaikkein himmein.

Nyt kirjaimet jo muodostavat selkeän sanan (tai ainakin liitteen): RE. 

Viesti siis on, että jotain tapahtuu uudelleen tai uudistettuna, mitä englannin etuliite, re, ilmaisee. [Re on toisaalta myös toinen sävel asteikossa do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Tämän voi tulkita viittaavaan esimerkiksi seuraavaan vaiheeseen: "re" heti "do":n jälkeen.]

Kun yhteydeksi on ennakolta asetettu BDSM, mitä kirjainyhdistelmä O, E ja Y tuo mieleen? Mikä kirjain puuttuu välistä? Ja mistä välistä se puuttuu; mikä kirjainväli on pisin? 

Pisin väli on kirjainten O ja E välissä. Niinpä ”veikkaus”: B-kirjain, ei liene kovin kaukaa haettu. 

Siispä OBEY, RE OBEY.

('Tottele'; 'Tottele uudelleen ja uudelleen; tee siitä tapa, addiktio'; 'Jos olet unohtanut totella, palaa ruotuun'...)

Tässä on huomattava sekin, että "obey" on hyvin yleinen ja pitkään käytetty subliminaali käskysana, mikä tarkoittaa sitä, että vastaanottajan mieli on jo ehdollistettu reagoimaan siihen voimakkaasti. Voimakas triggeri siis.

Kuvassa numero 3. mukaan ilmaantuu A-kirjain. R- ja O-kirjaimet ovat nyt yhtä vahvoja, vaikka eivät vielä aivan yhtä vahvoja E-kirjainten ja Y:n kansa.

Ruudulla lukee nyt selkeästi ”ARE”. Sitä seuraavat kirjaimet O, B ja Y, jotka edeltävän perusteella muodostavat edelleen implisiittisesti ”OBEY”. Siispä ”ARE OBEY” (Kuinka tämän voisi täydentää: ’You are to obey’? ’They are to obey’? 'Are you to obey?')

O-kirjain saa ARE:n yhteydessä itsenäisen merkityksen: ”ARE O”. [BDSM –yhteydessä O-kirjain on orjan tunnuskirjain tai tunnussymboli.] Ruudulla siis tiedustellaan orjaa tai orjasta. (Kuinka kirjaimia E ja Y voisi tässä yhteydessä tulkita, jos ne liitetään samaan yhteyteen?)

Kuvassa numero 4. Mukaan ilmaantuvat kirjaimet U ja D.

Nyt kuvasta voi tulkita jopa minikeskustelun:
- Are
- Ou

[-”Ovat.” - ”Missä?”; on ranskaa ja merkitsee sijainnin tiedustelua. Näin tulkiten - että kirjainpari on ranskaa - ranskalaisuus vedetään implisiittisesti mukaan. Ranskalaisilla on maine seksuaalisesti estottomina ja kokeilunhaluisina, ja O:n tarinassa, joka on ranskalaista tuotantoa, tehdään estetiikkaa BDSM:stä ja orjuuden tilasta. Ranskalaisuus on konnotaatioltaan myös jotakin hyvin feminiinistä. Lisäksi, jos OU:n perään lisätään I-kirjain, saadan myöntyminen: oui, kyllä! ['Vastaan kyllä, jo ennen kuin on kysytty olenko valmis!', jo ennen kuin kirjaimet ennättävät muodostaa Are you readyn.]]

Kiinnostava on myös yhdistelmä ”DY”, joka äännetään samoin kuin ”die” (”kuolla”) tai dye (”väri, värjätä”; "a colored substance that has an affinity to the substrate to which it is being applied"; "Chemical affinity can also refer to the tendency of an atom or compound to combine by chemical reaction with atoms or compounds of unlike composition" [Wikipedia]). 

Kiinnostavana voi pitää sitäkin, että juuri tämä yhdistelmä kasvaa yhdistelmäksi ”EADY”, syötävä, syötävää - joka varmasti viittaa ennen kaikkea suuseksiin [joskaan ei kovin kieliopillisin säännöin, mutta sellaisten sääntöjen täyttäminen ei koskaan ole välttämätöntä tai oleellista subliminaalissa viestinnässä. (Oikeastaan on jopa niin, että mitä "hassummin" tai "virheellisemmin" jotakin on sanottu, sitä vahvemmin aktivoidaan mielen tarve luoda hämmentävään epäselkeyteen tai vaillinaisuuteen selkeyttä ja järjestystä, merkitystä - ja triggeröidään mielen käytössä olevia järjestelyn logiikoita ja tulkintamalleja]): ”ARE YOU EADY”, tiedustellaan kuvassa numero 5. (Also, "eady" rhymes with "needy"; 'lisää puuttuvat kirjaimet'... Are you needy? Maybe re needy?)

Kuvassa numero 6. ruudulle muotoutuu viimeinkin Are you ready. Nyt ainoastaan R-kirjain jää muita himmeämmäksi – mikä samalla kiinnittää huomion juuri siihen ja antaa sille erityismerkityksen.

Kun elokuvan yhteydessä puhutaan R-kirjaimesta, mitä tulee mieleen? Rated. Rated tarkoittaa alaikäisiltä kiellettyä – mikä on omiaan toisaalta triggeröimään hyvin nuorta yleisöä, toisaalta valmistamaan aikuisväestöä johonkin ”lapsilta kiellettyyn”. Samalla R-kirjain voi yhtä hyvin viitata kiellettyyn ylipäänsä. (Mitä kaikkea tämä voisi tarkoittaa, kun se on sanan ”EADY” edellä?)

Seuraavassa kuvassa [kuva 7.] näemme ensimmäisen varsinaisen kuvan. Se on tilannekuva, jossa Herra Grey – jonka siis jo tunnistamme elokuvan ensimmäisen osan perusteella – on peilin ääressä, sillä hän näyttää katselevan omaa heijastustaan.

Peili on silti pelkkä oletus (vaikka olisikin johdonmukainen ja perustuu käsityksiimme realiteeteista).

Tosiasiassa - siis pelkkää kuvan esittämää tarkastellen - kuvassa on kaksi miestä: toinen etupuolelta, toinen selkäpuolelta kuvattuna. ”Toinen” miehistä on pimeydessä, "toinen" valossa.

Viittaus dualismiin on ilmeinen ja hyvin selkeä.

Entä mitä kuvassa tapahtuu?

Kuvaa edeltänyt Are you ready ilmaisee, että kuvan mies valmistautuu johonkin – johonkin sellaiseen, mihin katsojaa pyydetään osallistumaan (sillä kysymys on suunnattu ensisijaisesti katsojalle eikä kuvan miehelle. Sitäpaitsi, mies on pukeutumisesta päätellen jo valmis.)

Katsojalle on samanaikaisesti sekä käännetty selkä että paljastettu kasvot – mutta katsojaan ei tästä paljastuksesta huolimatta kiinnitetä huomiota. (Kuvan mies on siis keskittynyt itseensä.) Merkityksellisenä voi pitää sitä, että katsoja näkee valossa seisovan miehen kasvot samalla, kun pimeässä seisovan kasvot pysyvät edelleen kätkettyinä. Tässä on kuitenkin eräs mutta:

Kiinnostavaa on, että valo lankeaa "peilissä" olevaan mieheen. Tämän voi tulkita tarkoittavan ainakin kahta asiaa:
1. "Päivätietoisuus" on pelkkä heijastus, projektio. "Todellisempi" mies on se, joka on pimeydessä. Tämän voi edelleen tulkita tarkoittavan ainakin kahta asiaa: valossa oleskeleva mies [jonka voi tulkita edustavan "päivätietoisuutta"] on pelkkä projektio: se, mitä miehestä toistaiseksi tiedostetaan, on "pelkkää pintaa". Varsinainen totuus on pimeämpi. (Tähän viittaa myös Are you ready for something darker?) Toisaalta ja samalla kuitenkin kerrotaan, että todempi todellisuus on vielä pimeydessä ja tuntematonta, mitä voi pitää jopa vihjeenä totuudentavoittelijoille, sillä
2. sikäli, että "peilin takainen" viittaa yleensä pinnan alaiseen ('sub liminal'...) eli alitajuiseen, on kiinnostavaa, että "päiväpuoli" on sijoitettu sinne, siis peilin toiselle puolen, siinä missä "yöpuoli" seisoskelee peilin tällä puolen. (Yleensähän yöpuoli on sijoitettu peiliin.) Tämän voi tulkita viittaavan toisaalta asetelmien muutteluun (mikä edelleen vahvistaa viestiä dualismista ja sillä leikittelystä mm. rajojen ja tabujen rikkomisen kautta), toisaalta siihen, että "päiväpuoli" viedään "vierailulle peilin takaiseen". Toisin sanoen raotetaan verhoa kulissien taakse, pimeyteen: ihminen saatetaan tietoiseksi tai tietoisemmaksi jostakin. Mies kuitenkin pukeutuu naamioon; totuutta ei paljasteta sellaisenaan.

Entä kuvan mies itse? Koska kuvan "kaksi miestä" ovat kääntyneet kohti "toisiaan", he ovat sulkeutuneet omaan maailmaansa. Tämä merkitsee kahta asiaa: "he" ovat kääntäneet selkänsä ulkopuolisille ja muulle maailmalle, ja he tiedostavat toisensa. [Lisäksi "oma maailma" - jota "miesten" keskittyminen ainoastaan"toisiinsa" kuvastaa - saa BDSM -kontekstissa viittaussuhteen myös alakulttuuriin (jota voidaan pitää kollektiivin "pimeänä puolena", joskaan ei siis tiedostamattomana).]

Sikäli, että nämä "kaksi miestä" edustavat tietoisuuden päivä- ja yöpuolta, on poikkeuksellista, että nämä puolet esitetään toisensa tiedostavina osapuolina. [Usein tapauksissa, joissa asetelman voidaan tulkita esittävän ihmisen tietoisuuden päivä- ja yöpuolta, ne - nämä puolet - eivät näe tai katso toisiaan, eli toisin sanoen ne eivät tiedosta tai tunnusta toistensa läsnä- tai olemassaoloa,] Tämä viestii omasta pimeydestään tietoiseksi tulemisesta ja  pimeyden hyväksymisestä.

Viestiä "pinnan alaiseen kulkemisesta" vahvistaa peilin läsnäolo; "behind the mirror". Tiedostavuutensa takia miehen ei siis  tarvitse käyttää alter-egoa kulkiessaan "pimeydessä". Kuvan viitekehyksessä tätä voi tulkita myös niin, ettei häntä (enää) tarvitse manipuloida osallistumaan, vaan valinta on tietoinen ja oma. (Tässäkin yhteydessä on kiinnostavaa, että mies kuitenkin pukeutuu naamioon; salailtavaa tai kätkettävää on.)

Kuvassa numero 8. aikaisemmat kirjaimet on pyyhitty ja jatketaan puhtaalta pöydältä. Tällä kertaa ruudulle ilmaantuvat kirjaimet R, M, H ja G. Kirjaimista korostunein on H. Seuraavaksi vahvin on G. Etäämmällä niistä, himmeämpänä, häämöttää R-kirjain. M on vielä hämärän peitossa, mutta erottuu silti.

R on jo ”koodattu” – etenkin, kun se esiintyy H-kirjaimen kera: ”rated age” [H-kirjain äännetään samoin kuin ”age”, ikä].

Entäpä G? Seksualisoidussa viitekehyksessä? Kyse on naisen nautinnosta, suorastaan sen ydinpisteestä, sekä käymisestä itse asiaan.

Mutta kenen G-pisteestä on kyse, jos ”age” is ”rated”? Vai onko G-piste tässä ”aikuisten juttu”? Molemmat kohderyhmät tulevat puhutelluiksi.

Lisäksi G on myös vapaamuurarien symboli. (Muistellaanpa sitä harppikuviota.)

Kuvassa numero 9. M-kirjain vahvistuu, ja mukaan ilmaantuvat myös kirjaimet F ja O.

F? Mitähän siitä voisi tulla mieleen… 

Entä F O? BDSM –yhteydessä? 

And O is R, vahvasti R (koska R-kirjain on huomattavasti tummempi kuin O-kirjain)...

”FOR M”…? Tai ”FOR MHG” 

(Mitähän kaikkea kirjainyhdistelmä MHG edustaa, siis jollakin tunnetulla, laajalla tai keskeisellä tavalla [jotta voidaan väittää, että puhutellaan potentiaalisen katsojan tulkintakompetenssia] MHG Systems.., a heating system....? (Heh.))

[M-kirjain puolestaan viittaa Illuminati-kultille keskeiseen entiteettiin, muistaakseni, jolloin sen - siis M-kirjaimen - voi tulkita saavan jopa okkulttisen ja ritualististen merkityksen. (Kun sen yhdistää ajatukseen ”lämmityssysteemistä”, tulee mieleen Jay Parkerin tarina Moloch –nimisestä jumaluudesta, jonka hyväksi poltettiin uhreja...)

Jos oletetaan, että katsoja triggeröityy subliminaalisti viittauksesta Molochiin, viittaus lienee ahdistava - mikä (siis äärimmäisen ahdistuksen subliminaali koskettelu) on yleinen taktiikka esimerkiksi mainosteollisuudessa, jossa kuulemma käytetään ns. helvettikuvastoa. (Aiheesta tarkemmin blogissa Subliminal manipulation, etenkin sen linkittämässä YouTube -videossa: The great subliminal message deception, alkaen noin kohdasta 16 min.)

Ja tokihan M edustaa myös sanaa Masonic, mikäli tulkitsemme sitä edältävällä "G-linjalla". Moloch owl on keskeinen vapaamuurarien tunnus. (Kyseisen pöllön kuvahan löytyy, kenties tunnetuimmillaan, dollarin setelistä.)]

And, of course, the letter M stands for masochism. (To state the obvious. Jännä juttu, että kaikkein ilmeisimmät itsestäänselvyydet jäävät usein sanomatta, tai, mikä pahempaa, jopa huomaamatta.)

Kuvassa numero 10. mukaan ilmaantuvat kirjaimet E ja N.

”FOR ME”; ”ARE YOU READY…FOR ME” (tai ”FOR M”).

Kuvassa numero 11. puolestaan on ilmaantumaisillaan kirjaimet S (sopivasti M-kirjaimen edelle) ja I.

Kuvassa numero 12. ”FOR S METHING”, jossa T on hyvin haalea ja kerää siten huomion: ”THING”.

Are you ready….FOR THING….

…FOR SM THING…

[ME, THING (as in: ‘I’m a thing (not a person)’ or, ‘me and thing; me and you; you’re not a person’…?)Viittaan tässä siis dehumanisointiin, joka on BDSM -tematiikassa vakio.]

Kuvassa numero 13. T-kirjain voimistuu: “METHING”: METH + ING (vrt. dance + ing);  “Are you ready for mething”? – mikä voi kuvainnollisesti tulkiten tarkoittaa narkkaamista, eli vahvan ja vahingollisen addiktion mukaan toimimista, ja sellaista narkkaamista, joka on mahdollista sosioekonomiseen ryhmään katsomatta (päätellen siitä, minkälaatuista ainetta “meth”) on.

Kuvassa numero 14. näkyville on muodostunut ”FOR SOMETHING”, jossa O-kirjain on edelleen muita haaleampi, ja saa siksi korostuneen merkityksen (sillä sen poikkeuslaadun takia (alitajuinen) huomio kiinnittyy siihen). 

Voidaan siis tulkita, että tässä puhutellaan orjaa tai puhutaan heistä; ’orjat, oletteko valmiit; isännät, oletteko valmiit’. 

(Haaleus voi viitata myös kuvainnollisesti O:n asemaan; ’muita vähäpätöisempi’.)

Kuvat numeroilla 15.-17. Edeltävään nähden sopivasti näemme, kuinka mies asettelee kasvoilleen naamion (vahva Eyes Wide Shut –assosiaatio, etenkin taustalla kuuluvan hyytävän kilkutuksen takia).

Jo edelllisessä tilannekuvassa viittaus dualismiin oli vahva. Nyt kuva vaihtuu asteittain ja kirjaimellisesti mustavalkoiseksi; mies vie meidät korostuneen dualismin maailmaan, peilintakamaahan: sinne, missä vallitsee pimeys.

Kuva numero 18. ”DARKER?”

('Mutta onko dualistinen pimeys oikeastaan pimeämpää kuin tuntemamme ”valo”, onko todella?')

* * *


Noinniinku esikatselmuksena.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti